קיום צוואה

לכל אדם קיימת הזכות להחליט לגבי רכושו ונכסיו גם לאחר מותו. הדבר נעשה על ידי עריכת צוואה. אולם כדי שהצוואה תיכנס לתוקף, על מי שרשום כזוכה בצוואה (היורש) להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה". 

מי יכול להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה?

על פי חוק הירושה מי שרשאי להגיש את הבקשה לצו הוא מי שרשום כזוכה או כאחד מהזוכים בצוואה דהיינו היורש או אחד היורשים. כמו"כ עורך דין ירושה מטעם הזוכה או אחד הזוכים בצוואה יכול אף הוא להגיש את הבקשה. 

איך ניתן להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה?

כיום ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון. דבר שמקל מאד על התהליך ואף מוזיל את האגרה ב15%. 

אלו מסמכים נדרשים להגשת הבקשה?

טופס בקשה בו ימולאו פרטי הנפטר, פרטי מגיש הבקשה ופרטיהם של הזוכים הנוספים בצוואה. 

  • צוואה
  • מסמכים רלוונטיים כגון כגון תעודת זהות של הנפטר (אם הנפטר אינו אזרח ישראלי יש לצרף תעודת פטירה)
  • אישור מגיש הבקשה על כך שהודיע לכל היורשים הנוספים על הגשת הבקשה
  • ייפוי כח במידה והמבקש מיוצג על ידי עורך דין
  • "תצהיר הסתלקות" מאומת על ידי עו"ד של יורשים המוותרים על חלקם בעיזבון, ככל שקיימים
  • במידה והיורשים אינם בני משפחתו של הנפטר – אישור מגיש הבקשה על כך שהודיע על כך לאשתו ולילדיו, של הנפטר במידה ולא הותיר בן זוג וילדים, אישור על משלוח ההודעה להוריו ולאחיו.

המשך טיפול בבקשה

מספר ימים לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה, תתפרסם הודעה על כך בעיתון יומי ויתאפשר למי שמתנגד לקיום הצוואה להגיש את התנגדותו למשך 14 יום, אלא אם נקבע אחרת על ידי הרשם לענייני ירושה. במקביל לכך תישלח בקשה למשרדי האפוטרופוס הכללי, במידה והבקשה הוגשה באופן תקין, ולא צצה התנגדות לקיום הצוואה מהאפוטרופוס הכללי או מגורם אחר, תוך 50 יום לכל המאוחר יונפק הצו. למגישים בקשה באופן מקוון, הצו יישלח באופן מקוון, ומומלץ לשמור אותו כקובץ על המחשב. יתרון נוסף הוא שהצו הדיגיטלי מועבר אוטומטית לגופים רלוונטיים כמו רשות מקרקעי ישראל, בנקים, ומייתר את הצורך להציגו בפניהם כדי לממש את הצוואה. 

תאמו פגישה עכשיו
Call Now Button