צו קיום ירושה

בקשה לצו ירושה היא הליך שמתבצע במקרה של פטירת אדם שלא הותיר אחריו צוואה. או שהותיר צוואה רק לגבי חלק מרכושו. במצבים אלה, חלוקת העיזבון של הנפטר או חלק העיזבון שאינו כלול בצוואה, מתבצעת על פי חוק הירושה, באמצעות קיום צו ירושה, את הבקשה לקיום צו הירושה מגישים יורשיו של הנפטר לרשם הירושות. ללא צו ירושה לא ניתן לחלק את עזבונו של הנפטר.

מי מגיש את הבקשה לצו ירושה?

חוק הירושה קובע כי בני המשפחה בקרבה ראשונה לנפטר, הם בעלי זכות הראשונים לרשת את עזבון הנפטר. בני משפחה אלה הם בן/ בת הזוג והילדים. במידה ולנפטר אין בן/בת זוג או ילדים, חוק הירושה מפרט את החלופות השונות ליורשים החוקיים: הורים, אחים, אחיינים וכדומה. אם לא קיימים יורשים על פי דין, יכול כל אדם שיש לו עניין בעיזבון לפנות לקבלת צו ירושה. ואם לא, ירושת הנפטר מועברת לידי המדינה.

איך מגישים את הבקשה לצו קיום ירושה?

כיום ניתן להגיש בקשה לקיום צו ירושה באופן מקוון, דבר שמקל מאד על התהליך ואף מוזיל את האגרה ב15%.

חשוב לשים לב כי במקרה שהבקשה מוגשת על ידי אחים ואחיות, סבים וסבתות, דודים ובני דודים של הנפטר אין אפשרות להגיש את הבקשה בצורה מקוונת, אלא ניתן להגיש את הבקשה באופן ידני בלבד.

אלו מסמכים נדרשים להגשת בקשה?

בהגשת בקשה מקוונת:

טופס בקשה בו ימולאו פרטי הנפטר ופרטי מגיש הבקשה ויתר היורשים.

מסמכים רלווטיים כגון תעודת זהות  של המוריש (במקרה והוא אינו אזרח ישראל- תעודת פטירה.)

אישור מגיש הבקשה על כך שהודיע ליורשים באופן אישי על הגשת הבקשה.

ייפוי כח במידה ויש עו"ד מייצג.

"תצהיר הסתלקות" מאומת על ידי עו"ד ,עליו חותם יורש המוותר על חלקו בעיזבון, ככל שקיים.

תשלום מקוון של אגרת הגשת בקשה ואגרת פרסום הבקשה בעיתון יומי.

בהגשת בקשה שאינה מקוונת, התהליך דומה מלבד זאת שעל הבקשה להיות מוגשת ב4 העתקים, (בקשה מקורית בצירוף שלושה העתקים) ועל המסמכים המצורפים לבקשה להיות מקוריים או נאמנים למקור. בנוסף, בקשה ידנית, יש להגיש במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז מגורי המנוח.

מה המשך תהליך הטיפול בבקשת צו ירושה?

מספר ימים לאחר הגשת הבקשה לצו ירושה, היא תפורסם בעיתון יומי,  ותינתן אפשרות לכל מאן דבעי להגיש התנגדות לבקשה למשך 14 יום בדרך כלל, אם לא נקבע פרק זמן אחר על ידי רשם הירושות. כמו כן נשלח העתק של הבקשה לאפוטרופוס הכללי. במידה ולא מתקבלת התנגדות מגורם כלשהו שנחשף לפרסום הבקשה, או מהאפוטרופוס הכללי, הבקשה עוברת לרשם לענייני ירושה שיוציאו צו ירושה. פרק הזמן מהגשת הבקשה עד לקבלת צו ירושה הוא שלושה חודשים בממוצע, לבקשות שהוגשו באופן תקין, ולא צצו להן התנגדויות.

חשוב לדעת

צו הירושה אינו כולל מידע לגבי היקף הירושה, אלא רק מציין מי היורשים, ומה חלקו של כל אחד מהם בירושה.

מוזמנים לקרוא גם על קיום צוואה >>

תאמו פגישה עכשיו
Call Now Button