חוק הפרטיות

הגנת הפרטיות היא זכותו של כל אדם ומעוגנת בישראל בחוק היסוד של כבוד האדם וחירותו ובחוק הגנת הפרטיות. החוק אינו מגדיר מהי פרטיות, אולם מונה את הסיטואציות הנחשבות לפגיעה בפרטיות. פגיעה בפרטיות האדם מהווה עילה לתביעת נזיקין שעלולה להביא לחיובו של הפוגע בפרטיות בתשלום פיצוי כספי גבוה אף ללא הוכחת נזק. 

הסיטואציות הנחשבות לפגיעה בפרטיות

פרסום שלא בהסכמה 

חוק הגנת הפרטיות אוסר על שימוש ללא הסכמה מראש של האדם, בשמו של אדם, בכינויו או בתמונתו לצורך פרסום למטרת רווח.

גרימת הטרדה 

בילוש, התחקות או מעקב העלולים לגרום להטרדה. וכן כל פעולה אחרת הגורמת להטרדה נכנסת תחת סעיף זה.

האזנה 

ציתות לשיחות פרטיות בין בני אדם ללא ידיעתם והסכמתם, היא פגיעה בפרטיות. 

הפרת חובת הסודיות מכח הדין

קיימים תחומים בהם האדם זכאי מכח הדין להגנה על המידע הפרטי שלו, וחשיפת המידע מהווה הפרת הפרטיות, כמו חיסיון שמחוייבים בו עורכי דין, רופאים ופסיכולוגיים כלפי לקוחותים ומטופליהם. 

הפרת חובת סודיות מכח הסכם

כאשר קיים הסכם סודיות, מפורש או משתמע, לגבי מידע פרטי של אדם, חל איסור להפר את סודיות המידע.

צילום אדם ברשות היחיד

חוק הגנת הפרטיות אוסר על צילום אדם ללא הסכמתו כשהוא שוהה במקום שאינו ציבורי. 

פרסום צילום הגורם למבוכה ולהשפלה

תצלום של אדם, אף שצולם במקום ציבורי ועל כן עצם הצילום אינו עבירה, למרות זאת, במידה ופרסום התצלום עלול לגרום לביזיון האדם, פרסום התצלום אסור. 

הפרת צנעת הפרט

סעיף זה מתייחס לכל פרסום מידע אישי של אדם, בתחומים שונים כמו מצב בריאותי, התנהגות ברשות היחיד, עבר מיני וכדומה.

העתקת תוכן אישי

תוכן אישי הוא כל תוכן שלא נועד לפרסום, והחוק אוסר שימוש בתוכן זה לרבות העתקה וכל שימוש אחר. 

שימוש במידע אישי

החוק אוסר שימוש לרבות מסירה של ידיעה לגבי אדם אחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה הידיעה.

אלו חלק מן הסיטואציות הנחשבות לפגיעה בפרטיות.

פגיעה בפרטיות כעילה לתביעה נזיקית ואף כעבירה פלילית

למי שפרטיותו נפגעה קיימת אפשרות לפנות לבית המשפט לבקשת צו מניעה במטרה להפסיק את הפגיעה בפרטיותו. וכן לתבוע פיצוי כספי מהפוגע. בתחום זה קשה לאמוד את שווי הנזק, שהרי מדובר בזכותו של האדם לפרטיות. לא קיימים לזכות זו פרמטרים מדידים ולכן חוק הגנת הפרטיות מאפשר קבלת פיצוי ללא הוכחת נזק, של עד 50 אלף ש"ח ואם מוכח כי הפגיעה בפרטיות נעשה בכוונה לפגוע, ניתן לתבוע פיצוי כפול ללא הוכחת נזק, של כמאה אלף ש"ח. 

תאמו פגישה עכשיו
Call Now Button